Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepassing.

1.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen, en die alzo prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant/koper.

1.2. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen en afhalingen.

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Elk mondeling akkoord van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor wipe it slechts bindend, indien deze schriftelijk werden bevestigd door de zaakvoerder van wipe it.

2.3. De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze, advertenties, internet site e.d. vermeld zijn gelden slechts als inlichting en verbinden wipe it niet.

2.4. De prijzen verstrekt door de verkoper gelden slechts ten indicatieve titel en worden vertrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en eventuele valuta wijzigingen.

2.5. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling.

2.6. De vermelde prijzen zijn netto prijzen inclusief btw.

2.7. De prijs van de verpakking is in de aankoopprijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

2.8. De prijs van de levering op één adres in België is in de aankoopprijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

2.9. wipe it behoudt zich ten allen tijde het recht voor de identiteit van de afhaler te verifiëren.

Artikel 3: Levering, risico, leverings- en herstellingstijden.

3.1.. Spoedzendingen zijn, indien niet anders overeengekomen, steeds op kosten van de koper en prijzen hiervan zijn vooraf niet gekend.

3.2. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door de verkoper in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook, tenzij anders overeengekomen.

3.3. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds, de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of per brief.

3.4. Indien orders niet in hun geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Indien de klant geen naleveringen wenst dient dit nadrukkelijk op de bestelbon vermeld te worden.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden.

4.1. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, of door overschrijving op onze bankrekening, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. 30% voorschot indien goederen dienen gepersonaliseerd te worden.

4.2. Ingeval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum 62 euro. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 2% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

4.3. De niet-betaling (op de vervaldag) van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Annulatie bestelling, ontbinding.

5.1. Omwille van de aard van de afgesloten zaken, en gelet op het feit dat de bestellingen altijd specifiek op verzoek van de klant worden gemaakt en geleverd, zijn annulaties niet mogelijk. Indien de koper zijn bestelling toch geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 100% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om daarenboven tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan, of een hogere vergoeding te vorderen indien het geleden nadeel niet gedekt is door de forfaitaire vergoeding.

5.2. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verder leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

5.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.

6.1. Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W., in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van algehele betaling.

6.2. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de verkoper geleverde zaken een pandrecht te verlenen.

Artikel 7: Klachten, aansprakelijkheid.

7.1. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of in verband met de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk twee dagen na ontvangst van de waar bij middel van een schriftelijke en aangetekende zending aan de verkoper worden medegedeeld. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet.

7.2. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de twee werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de zeven werkdagen na de leveringsdatum aan de verkoper werden terug bezorgd. Indien de goederen na dat tijdstip aan de verkoper worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben tussen kosteloze vervanging of creditering van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van recht op schadevergoeding in hoofde van de koper uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3. Klachten geven de koper nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten.

Artikel 8 Omruiling, backorders.

8.1. In geval een backorder wordt geannuleerd zonder bevestiging per e-mail of telefoon, wordt een forfaitaire administratiekost van 25 euro aangerekend.

Artikel 9: Opdrachten aan derden en aansprakelijkheid.

9.1. wipe it draagt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van verlies van of schade aan de vervoerde goederen ten gevolge van de aard of de gebreken eigen aan die goederen. Wanneer wipe it voor de uitvoering van haar opdracht een beroep dient te doen op derden, hetzij onderaannemers, hetzij andere tussenpersonen, staat zij enkel en alleen in voor haar zorgvuldige keuze van betrokkenen en voor het doorgeven van de nodige gegevens en de juiste instructies. wipe it draagt derhalve geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele klachten met betrekking tot deze opdracht. Uit dien hoofde kan van wipe it geen enkele vorm van schadevergoeding worden geëist, noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks. wipe it draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging in de ter beschikkingstelling van bestelde goederen ten gevolge van beperkingen die haar zijn opgelegd door de overheid of een andere vorm van overmacht waarover zij geen controle heeft.

Artikel 10: Rechtsmacht.

10.1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.

10.2. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald.

10.3. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen dienen te worden aan de bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen.